Úřední deska

Mateřská škola Droužkovice, ul. Rudé armády 22, okres Chomutov, příspěvková organizace

Ředitelka mateřské školy stanovila po dohodě se zřizovatelem, v souladu s ustanovením § 34 odt. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, místo, termín a dobu pro podání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku.

Oznámení o zápisu dětí do mateřské školy pro školní rok 2020/2021 s nástupem od 1. září 2020 se koná 12. května 2020

od 09,00 - 11,00  a od 14,00 - 15,30

 

Místo zápisu:

è Mateřská škola Droužkovice, Rudé armády 22, Droužkovice 431 44

Podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání:

è Proběhne v době zápisu. Rodiče si potřebné dokumenty mohou stáhnout na webových stránkách http://www.msdrouzkovice.cz/zapis-do-materske-skoly---informace-pro-rodice  nebo je budou mít k dispozici v den zápisu.

è Zákonný zástupce dítěte předloží při zápisu svůj platný občanský průkaz a rodný list dítěte.

è O přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum a čas podání žádosti, ale stanovená kritéria o přijímání dětí.

Kritéria pro přijetí dětí do MŠ od 1. 9. 2020:

1. děti ze spádového obvodu, které dovrší k 31. 8. 2020 pěti let - povinné předškolní vzdělávání

2. děti ze spádového obvodu, které dovrší k 31. 8. 2020 čtvrtého roku věku

3. děti ze spádového obvodu, které dovrší k 31. 8. 2020 třetího roku věku

4. děti ze spádového obvodu, které dovrší do 31. 12. 2020 tří let, pokud bude v MŠ volné místo

5. děti z jiného spádového obvodu dle věku od nejstarších

 

Pokud dovolí kapacita MŠ Droužkovice, budeme přijímat i děti, které dovrší  tří let po 1. 1. 2021.

 

Předškolní vzdělávání je povinné od 1. 9. 2017

Na koho se vztahuje: na děti, které dosáhnou pátého roku věku do 31. 8. 2020. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

è na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů

è na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů

è na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů

è na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany (viz zákon č.325/1999Sb., o azylu a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů)

 

U dětí, které mají povinné předškolní vzdělávání, musí zákonní zástupci omluvit jejich neúčast ve vzdělávání – podrobnosti stanoví školní řád https://www.msdrouzkovice.cz/dokumenty-ke-stazeni

Zákonný zástupce je povinen dítě přihlásit k zápisu do mateřské školy, pokud tak neučiní, může být trestán uložením pokuty přestupkovou komisí na obci až do výše 5000 Kč.

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání je individuální vzdělávání (§34b školského zákona).

Rodiče, kteří zvolí pro své dítě formu Individuálního vzdělávání, podají ředitelce školy "Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte“. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v rozsahu od 8.00 do 12.00 hodin, dítě se může vzdělávat i po celou dobu provozu MŠ. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období všech školních prázdnin v základních školách v Chomutově.

è ředitel převezme oznámení o zahájení individuálního vzdělávání dítěte, kdy zákonný zástupce doloží všechny skutečnosti vyžadované zákonem

è ředitel doporučí zákonnému zástupci dítěte oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno

è ředitel archivuje ve spisu Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání, záznamy z jednotlivých ověření

è domlouvá termín ověření a jejich obsah

è zástupkyně ředitelky pravidelně informuje zákonného zástupce na www.mscv.cz o akcích školy a výběr ponechává na něm

è doporučuje tvorbu portfolia

è seznámí zákonného zástupce se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, aby z něj mohl vycházet při vzdělávání dítěte

è doporučuje vhodné pracovní sešity, metodické či didaktické materiály a knihy z oblasti vývojové psychologie

è MŠ ve stanoveném termínu (viz školní řád) ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí další postup při vzdělávání dítěte

è v případě shledání, že dítě nedosahuje očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech, může ředitel rozhodnout o ukončení individuálního vzdělávání, je zákonný zástupce povinen druhý den přivést dítě do MŠ k povinnému předškolnímu vzdělávání

 

Úplata za předškolní vzdělávání

Od 1. 9. 2020 je předškolní vzdělávání poskytováno bezúplatně dětem, které do 31. 8. 2020 dovršily pěti let i v případě odkladu povinné školní docházky nebo v případě dodatečného odkladu, kdy se žák vrací do MŠ.

                                                                                                          Šárka Herková

                                                                                                                                             Ředitelka MŠ                                                                                     

Novinky

Mateřská škola Droužkovice

Kontaktujte nás

PEVNÁ LINKA:

474 668 114

MOBILNÍ TELEFON:

722 461 324

IČO:

72741490

E-MAIL:

msdrouzkovice@seznam.cz

DATOVÁ SCHRÁNKA:

zdfuvjw

ČÍSLO ÚČTU:

78-5593120237/0100