Školné a stravné

ŠKOLNÉ

Ředitelka Mateřské školy Droužkovice, Rudé Armády 22, příspěvková
organizace podle § 123 odst. 1 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 
s t a n o v u j e 
-  Základní částku úplaty za předškolní vzdělávání dítěte zapsaného k docházce v mateřské škole Droužkovice od 1. 9. 2013 ve výši 200,-Kč za kalendářní měsíc. 
-  V případě přerušení provozu mateřské školy podle § 3 vyhlášky MŠMT č.43/2006 Sb., o předškolním vzdělávání se úplata za dítě mění na 100,-Kč (přerušený provoz o letních prázdninách). 
-  Úplatu jsou povinni platit rodiče nebo jiní zákonní zástupci (dále jen plátci), kteří mají dítě zapsané k docházce v Mateřské škole Droužkovice.
-  Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče, a tuto skutečnost prokáže ředitelce MŠ. 
-  Nárok na osvobození od úplaty se uplatňuje písemně u ředitelky MŠ Droužkovice a doloží se potvrzením o přiznání sociálního příplatku nebo dávky pěstounské péče. 
-  Plátci, kteří jsou od úplaty osvobozeni, jsou povinni čtvrtletně prokázat trvání nároku na přiznání sociálního příplatku nebo dávky pěstounské péče. Plátci, kteří tuto podmínku nesplní, uhradí úplatu ve výši základní částky. 
-  Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15 dne příslušného kalendářního měsíce na číslo účtu mateřské školy 78-5593120237/0100, pokud ředitelka mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jiný termín úhrady. 

STRAVNÉ

Termín placení probíhá zálohově do 15. dne v měsíci na číslo účtu            78-5593120237/0100. Při nezaplacení stravného v daném termínu nebo nepředložení dokladu o úhradě nebude dítě přijato k docházce do MŠ a bude vyloučeno ze stravování do zaplacení dlužné částky. Pokud dojde k opakovanému neuhrazení stravného bude dítě úplně vyloučeno ze stravování dle školského zákona 561/2004  Sb. § 35.

Druh jídla

Stanovená částka

Přesnídávka pro děti 3-6 let

8,00   Kč

Přesnídávka pro děti 7-10 let

9,00   Kč

Oběd pro děti 3-6 let

16,00   Kč

Oběd pro děti 7-10 let

18,00   Kč

Oběd pro dospělé

28,00   Kč

Svačina pro děti 3 -6 let

7,00   Kč

Svačina pro děti 7-10 let

7,00   Kč